Статут

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ЧЛЕНІВ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“ОБ’ЄДНАННЯ РОДИЧІВ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ КРЕМЛЯ”
Протокол №1 від 31 грудня 2018 року

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“ОБ’ЄДНАННЯ РОДИЧІВ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ КРЕМЛЯ”

(Нова редакція)

 

місто Київ – 2018 рік

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ РОДИЧІВ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ КРЕМЛЯ» (надалі – Організація) є громадською організацією, яка об’єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Діяльність Організації здійснюється відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.

1.3. Організація створена та діє на принципах:

 • добровільності;
 • самоврядності;
 • вільного вибору території діяльності;
 • рівності перед законом;
 • відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);
 • прозорості, відкритості та публічності.

Вона вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

1.4. Найменування Організації українською мовою:

повне – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ РОДИЧІВ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ КРЕМЛЯ»;

скорочене – ГО «ОБ’ЄДНАННЯ РОДИЧІВ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ КРЕМЛЯ».

Власна назва Організації англійською мовою:

повна – “ASSOСIATION OF RELATIVES OF POLITICAL PRISONERS OF THE KREMLIN”;

скорочена – “ASSOСIATION OF RELATIVES OF POLITICAL PRISONERS OF THE KREMLIN”.

1.5. Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.

1.6. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації.

1.7. Організація має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, емблему, що зареєстровані у встановленому законом порядку, а також розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством.

1.8. Організація є неприбутковою організацією згідно з законодавством України і не має на меті отримання прибутку.

1.9. Організація є не підприємницьким об’єднанням, основною метою якого не є одержання і розподіл прибутку серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 1. МЕТА, ЦІЛІ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Мета громадської організації: об’єднання фізичних осіб для боротьби в Україні та закордоном за звільнення політичних в’язнів, забезпечення дотримання і захисту їх прав та свобод, а також – їх реабілітації та соціалізації після звільнення.

2.2. Основними завданнями та напрямками діяльності Організації є:

–           звільнення політв’язнів;
–           полегшення життя політв’язнів в неволі;
–           забезпечення ефективного правового захисту для політв’язнів;
–           утримання теми звільнення політв’язнів в пріоритеті в інформаційному полі;
–           проведення громадських дій для вирішення конкретних проблем, пов’язаних з життям та здоров’ям, захистом та звільненням політв’язнів;
–           підтримка сімей політв’язнів;
–           реабілітація та соціалізація політв’язнів після звільнення.

 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Діяльність Організації базується на принципах:

 • поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;
 • колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків та доручень;
 • виборності всіх керівних органів Організації;
 • періодичної звітності виборних органів перед членами Організації та вище стоячими органами;
 • відкритості, гласності, прозорості;
 • свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;
 • обов’язковості виконання рішень вище стоячих органів для нижчестоящих.

3.2. Діяльність Організації здійснюється на основі Плану (програми) роботи Організації, який затверджується Загальними Зборами терміном на один рік. Інформація про хід виконання Плану (програми) роботи та результати діяльності Організації за необхідності висвітлюється в засобах масової інформації.

 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

4.1. Членство в Організації є індивідуальним.
4.2. Членство в інших організаціях не заперечує членству в Організації.
4.3. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 14 річного віку, та які перебувають в Україні на законних підставах.
4.4. Рішення про прийом у члени Організації приймає Правління протягом місяця з дня подання громадянином особистої письмової заяви на ім’я Голови Організації про бажання стати членом Організації.

4.3. Облік членів Організації здійснюється Правлінням.

4.4. Члени Організації мають право:

 • обирати і бути обраними до складу статутних органів Організації;
 • брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
 • вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
 • на участь у зборах, засіданнях статутних органів;
 • одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
 • вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Товаристві до прийняття рішень з цих питань;
 • висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Організації;
 • подавати скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Організації, які будуть розглянуті на Загальних Зборах;
 • брати участь в усіх заходах, що проводяться Організацією;
 • на отримання від Організації допомоги, якої вони потребують;
 • вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.
  • Члени Організації зобов’язані:
 • виконувати вимоги цього Статуту;
 • брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду Організації, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету;
 • сплачувати внески;

4.6. Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

4.7. За дії, несумісні з перебуванням у Організації: грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена Організації, до члена Організації застосовуються стягнення: попередження або виключення з Організації. Рішення про стягнення приймається Правлінням простою більшістю голосів присутніх з інформуванням про це Голови Організації.

4.8. Членство в  Організації припиняється, крім підстав вказаних у пункті 4.7, у випадках:

– за власним бажанням шляхом подання заяви до Правління;
– смерті члена Організації.

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Керівними органами Організації є: Загальні Збори Членів (вище та нижче за текстом – Загальні Збори) та Правління. Керівні органи Організації звітують перед членами Організації про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на загальних (звітних) зборах, які проводяться в грудні кожного поточного року. За наслідками звіту Загальні Збори приймають рішення про продовження роботи Правління у тому ж складі або переобрання її.

5.2. Керівними особами є Голова Організації та його заступники.

5.3. Загальні збори – найвищий орган Організації, який скликається Правлінням не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на вимогу членів, які сукупно володіють більше 10% (десять відсотків) від загальної кількості членів, на вимогу Голови або Правління.

Про скликання Загальних зборів, їх порядок денний, дату, час та місце їх проведення, час початку та завершення реєстрації чинні члени Організації повідомляються Правлінням не менше, ніж за два робочі дні до дати проведення Загальних зборів шляхом розміщення відповідного оголошення на офіційному сайті Організації, а до його створення – шляхом розсилання повідомлень на електронну пошту всіх членів Організації.

5.4. Загальні Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш половини членів Організації. Рішення на Загальних Зборах приймаються простою більшістю, а рішення щодо внесення змін та/або доповнень до Статуту, відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, реорганізації чи припинення діяльності Організації, звільнення від обов’язків членів Правління приймаються більшістю, не меншою від 3/4 присутніх членів Організації.

5.4.1. За рішенням Правління Загальні збори можуть проводитись шляхом використання засобів зв’язку. В разі прийняття такого рішення Правління розробляє та затверджує порядок проведення Загальних зборів з використанням засобів зв’язку. Рішення прийняті на Загальних зборах проведені з застосуванням засобів зв’язку оформлюються протоколом не пізніше наступного дня.

5.5. До компетенції Загальних Зборів належать:

– затвердження, внесення змін і доповнень до Статуту Організації;
– затвердження програм та основних напрямків діяльності Організації;
– заслуховування, обговорення та затвердження звіту Правління, Голови Організації;
– заслуховування, обговорення та затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;
– ухвалення рішення щодо припинення діяльності Організації;
– затвердження бюджету Організації, а також прийняття рішень стосовно використання майна Організації;
– затвердження фінансових звітів Організації;
– призначення ліквідаційної комісії та її голови;
– обрання персонального складу Правління з членів Організації строком на 3 роки;
– обрання Голови Організації строком на 3 роки, з правом переобрання;- розгляд скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Організації та у місячний термін надає відповідь за наслідками розгляду скарги;
– відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації;
– вжиття заходів щодо відновлення порушених прав членів Організації з боку посадових осіб Організації.

5.5.1. Загальні збори вправі розглянути будь-яку скаргу члена Організації.

5.5.2. Рішення, дії, бездіяльність Загальних зборів можуть бути оскаржені членом у судовому порядку відповідно до законодавства України.

5.6. Правління:

 • організує виконання рішень Загальних Зборів;
 • забезпечує підготовку та проведення засідань загальних зборів;
 • затверджує персональний склад Спостережної Ради;
 • розподіляє обов’язки між членами Правління;
 • затверджує щорічний бюджет та звіт про його використання;
 • готує документи загальних зборів;
 • займається розробленням та плануванням заходів. Вносить зміни до плану заходів;
 • ухвалює рішення щодо прийняття у члени Організації, виключення з членів;
 • ухвалює рішення щодо створення та закриття відокремлених підрозділів Організації;
 • засновує та ліквідовує друковані засоби масової інформації, призначає і звільняє їх керівників;
 • веде інформаційну політику;
 • може створювати комісії, секції та інші робочі органи Правління, до роботи яких можуть бути залучені члени Організації, які не є членами Правління, а також незалежні експерти (спеціалісти).

5.6.1 Усі питання, що входять у компетенцію Правління вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Засідання Правління вважається таким, що відбулося, якщо на ньому присутні не менше половини складу Правління. Голова Організації головує на засіданнях правління.

5.7. Правління очолює Голова Організації.

5.8. Голова Організації:

 • без доручення діє від імені Організації; представляє її у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами;
 • має право першого підпису фінансових документів;
 • укладає угоди, контракти, видає доручення;
 • забезпечує господарське використання майна Організації;
 • керує поточною діяльністю Організації;
 • має право здійснювати операційні витрати за рахунок коштів Організації виконуючи задачі, які відповідають статутним цілям Організації, звітує про такі витрати органам управління Організацією;
 • здійснює прийом та звільнення працівників Організації;
 • затверджує на посаді та звільняє працівників апарату управління; встановлює розподіл їх обов’язків;
 • відкриває в банках поточні й інші рахунки в національній та іноземній валюті;
 • розробляє та передає на затвердження Правлінню проект штатного розпису;
 • затверджує положення та інші внутрішні акти, що регулюють діяльність Організації;
 • затверджує правила внутрішнього розпорядку Організації та його структурних одиниць;
 • рекомендує персональний склад Спостережної Ради до затвердження Правлінням;
 • видає накази/розпорядження, виконання яких обов’язкове для всіх працівників Організації;
 • організовує виконання рішень Загальних Зборів та Правління;
 • відповідає за правильність ведення бухгалтерського обліку та звітності;
 • забезпечує організацію проведення засідань Правління;
 • забезпечує облік та щоквартальну звітність про фінансово-господарську діяльність Організації;
 • за запитом надає Спостережній Раді інформацію, документи, бере до відома рекомендації Спостережної Ради щодо діяльності організації;
 • забезпечує залучення коштів міжнародних організацій, установ, за проектами міжнародної допомоги;
 • виконує інші дії, що випливають зі статутних завдань Організації.

5.8.1. Голова Організації разом з Правлінням щорічно звітує перед Загальними зборами про свою діяльність та діяльність Організації, а на вимогу Загальних зборів  повинен надати Загальним зборам позачерговий звіт про свою діяльність та діяльність Організації.

5.8.2. Рішення, дії, бездіяльність Голови Організації можуть бути оскаржені членом Організації шляхом звернення до Загальних зборів, які на своєму найближчому засіданні приймають рішення по такій скарзі, або у судовому порядку відповідно до законодавства України.

5.9. У випадку, коли Голова Організації тимчасово не може виконувати свої обов’язки, його обов’язки виконує один з членів Правління (заступник), за рішенням Голови Організації.

5.10. Засідання Правління відбуваються не менше (тридцяти відсотків) членів Правління і є повноважними при наявності більшості його членів.

5.11. Рішення Правління ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів.

5.12. Кількісний та персональний склад Правління визначається Загальними Зборами.

5.12.1. Про засідання Правління його члени мають бути повідомлені не менше ніж за 5 днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення засідання і порядку денного. За рішенням Правління Засідання можуть проводитись шляхом використання засобів зв’язку. В разі прийняття такого рішення Правління розробляє та затверджує порядок проведення засідання з використанням засобів зв’язку. Рішення прийняті Правлінням із застосуванням засобів зв’язку оформлюються протоколом не пізніше наступного дня.

5.13. Затвердження нового складу Правління проводиться на Загальних зборах не пізніше останнього місяця останнього року каденції Правління.. Обрання нового складу Правління можливе також на позачергових Загальних зборах за умови якщо його внесено до порядку денного.

5.14. Ревізійна комісія Організації:

– контролює виконання бюджету Організації;
– контролює раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів Організації;
– звітує про виявлені порушення перед Загальними Зборами;
– доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам Організації;
– члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Загальних зборів;
– складає висновок на підставі річних звітів та балансу;
– здійснює інші повноваження, згідно з цим Статутом.

До складу Ревізійної комісії входять:

 • Голова Ревізійної комісії;
 • Члени Ревізійної комісії.

5.15. Голова Ревізійної комісії Організації обирається терміном на 3 (три) роки:

– здійснює керівництво діяльністю Ревізійної комісії, головує на її засіданнях;
– визначає напрями роботи Ревізійної комісії згідно цього Статуту.

5.15.1. Про засідання Ревізійної комісії її члени мають бути повідомлені не менше ніж за 5 днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення засідання і порядку денного. За рішенням Ревізійної комісії її засідання можуть проводитись шляхом використання засобів зв’язку. В разі прийняття такого рішення Ревізійна комісія розробляє та затверджує порядок проведення засідання з використанням засобів зв’язку. Рішення прийняті Ревізійною комісією з застосуванням засобів зв’язку оформлюються протоколом не пізніше наступного дня.

5.16 Дорадчим органом Організації є Спостережна Рада Організації, що складається з незалежних експертів. Спостережна Рада затверджується складом не менше трьох осіб, з яких призначають Голову Ради, його Заступника та члена Спостережної Ради. Спостережна Рада обирається терміном на 3 роки.

5.16.1. Члени Правління не можуть бути членами Спостережної Ради.

5.16.2. Спостережна Рада підзвітна лише Загальним Зборам.

5.16.3. Функції та повноваження Спостережної Ради:

 • має право здійснювати нагляд за діяльністю Організації, запитувати та отримувати інформацію, документи про діяльність Організації з метою контролю та оцінки;
 • надає експертні висновки та рекомендації щодо роботи Організації. В разі необхідності доводить експертні висновки\звіт про результати роботи Організації до відома Загальних зборів;
 • виносить на Загальні Збори пропозиції стосовно розвитку та покращення діяльності роботи Організації;
 • скликає в разі необхідності позачергові Загальні Збори.

5.16.4. Засідання Спостережної Ради скликаються Головою Спостережної Ради не рідше одного разу на рік.

5.16.5. Рішення Спостережної Ради приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної Ради при наявності всіх її членів у тому числі шляхом використання засобів зв’язку. У випадку рівності голосів – визначальним є голос Голови Спостережної Ради.

 1. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

6.1. Організація є неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Організація має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

6.2. Організація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

6.3. Грошові кошти й майно Організації формуються за рахунок:

– членських та інших внесків членів Організації, що сплачуються у відповідності з рішенням відповідних органів Організації;
– коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
–  коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям, від проведення їх основної діяльності з урахуванням норм чинного законодавства;
– дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.

6.4. Управління майном і коштами Організації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Організації здійснює Правління.

6.5. Організація не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх членів.

6.6. Організація, створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.

6.7. Закріплене за Організацією майно належить їй на праві власності. Організація самостійно володіє, користується, розпоряджається власним майном, здійснює по відношенню до нього будь-які дії, що не суперечать меті Статуту та чинному законодавству.

6.8. Кошти Організації асигнуються на виконання статутних завдань, утримання штатного апарату, здійснення представницьких витрат, закупку обладнання та інвентарю, іншого майна та майнових прав, нематеріальних та інших активів для забезпечення статутної діяльності Організації.

6.9. Кошти Організації, їх частина або майно Організації не підлягають розподілу між їх засновниками (учасниками), членами такої організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

7.  МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні Організації об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

 

 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління.

8.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Правління. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

8.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

– реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Правління;
– проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;
– представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

8.4. Керівник відокремленого підрозділу має право на:

– використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;
– отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;
– бути присутнім на Загальних Зборах, засіданні Правління;
– звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;
– захищати свої законні права та інтереси;
– всебічного сприяння від керівних органів Організації.

8.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

– дотримуватись вимог Статуту Організації;
– активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);
– не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

8.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління або Загальних зборів, а також в судовому порядку.

8.7. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами відповідно до пункту 6.9. Статуту.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Діяльність Організації припиняється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу.

9.2. Рішення про реорганізацію чи припинення діяльності (саморозпуск), використання його майна і коштів приймаються Загальними Зборами, якщо за них проголосували не менше 3/4 присутніх членів Організації.

9.3. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів.

9.4. Рішення про припинення діяльності (примусовий розпуск) Організації може бути прийняте судом у встановленому законом порядку.

9.5. Для вирішення питань, пов’язаних із припиненням діяльності Організації, Загальні Збори створюють ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються Загальними Зборами.

9.6. У разі припинення діяльності (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) Організації її активи не можуть перерозподілятись між членами (учасниками) Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

9.7. Організація вважається такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

9.8.  За рішенням прийнятим Загальними Зборами, Організація може реорганізуватись шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу.

9.9. Припинення внутрішньо-організаційної діяльності Організації, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації громадського об’єднання, здійснюється протягом 60 днів з дня внесення запису до відповідних державних реєстрів про рішення щодо припинення діяльності Організації. Протягом встановленого часу управління поточними справами Організації, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює Правління та Голова Організації. Після завершення зазначених дій діяльність Правління та Голови Організації припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії або  комісії з реорганізації). 

 

 1. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Організації є компетенцією Загальних Зборів.

10.2. Рішення Загальних Зборів з питань змін та доповнень до Статуту приймається, якщо за нього проголосувало більше 3/4 голосів присутніх на Загальних Зборах.

 

ПІДПИСИ:

Котелянець Ігор Анатолійович                  ______________

Трофіменко Марина Леонідівна                 ______________

 

©2021 Об’єднання родичів політв’язнів Кремля